رادارهای خودرو

رادار اتوپارک (پارک خودکار)

رادار اتوپارک (پارک خودکار)   رادار اتوپارک یا پارک خودکار به راننده قابلیت پارک خودرو در کنار جدول بدون استفاده ...

رادار خطی (بین خطوط)

رادار خطی (بین خطوط)   رادار خطی (بین خطوط) توسط رادار نصب شده بالای شیشه جلو خودرو، در زمانی که ...

رادار فاصله جلو (هشدار)

رادار فاصله جلو (هشدار)   رادار فاصله جلو (هشدار) نصب شده بر روی سپر جلو خودرو قابلیت هشدار به راننده ...